Aviso legal

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL, DEPORTIVA E DE CONSUMIDORES E USUARIOS DE LAVADORES, responsable do sitio web, en adiante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N.º 166, así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia destas disposicións, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL, DEPORTIVA E DE CONSUMIDORES E USUARIOS DE LAVADORES resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de avisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web da ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL, DEPORTIVA E DE CONSUMIDORES E USUARIOS DE LAVADORES.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome do dominio: WWW.AVLAVADORES.ORG
Denominación social: ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL, DEPORTIVA E DE CONSUMIDORES E USUARIOS DE LAVADORES
NIF: G36633618
Domicilio social: AVENIDA RAMÓN NIETO 302, C.P. 36205
Teléfono: 681 968 725
E-mail: info@avlavadores.org
Inscrición: Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, provincia de Pontevedra

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, na súa programación, edición, compilación e demais elementos precisos para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso a autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considerase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ó RESPONSABLE, e que puideran aparecer no sitio web, pertencen ós seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto ós mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan enlazar directamente ós contidos concretos do sitio web, e en todo caso enlazar ó sitio web principal de www.avlavadores.org.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, sen que implique a súa mención ou aparición no sitio web la existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico info@avlavadores.org.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O RESPONSABLE exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que non teña coñecemento efectivo de que esta información teña sido manipulada ou introducida por un terceiro alleo ó mesmo.

Uso de Cookies

Este sitio web pode empregar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ó ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies empregadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación. En ningún caso, estas cookies proporcionan datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posíbel que o servidor onde se atopa a web recoñeza o explorador empregado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se teñan rexistrado previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles, sen ter que rexistrarse en cada visita. Pódense empregar tamén para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc., sendo nestes casos cookies prescindibles tecnicamente, pero beneficiosas para o usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu explorador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu explorador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Dende o sitio web, é posíbel que se dirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade con respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da ligazón a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de xeito independente na páxina web do RESPONSABLE. Poren, en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou ir en contra da lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible desta clasificación, prégase que o notifique de xeito inmediato ó RESPONSABLE.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. Poren, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior que fagan imposible o acceso á páxina web.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio empregados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando se conecta a Internet. Toda esta información rexístrase nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que permitan coñecer o número de visualizacións de páxinas, o número de visitas realizadas ós servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou das actividades nel desenroladas, será de aplicación a lexislación estatal, á que se someten expresamente las partes, sendo competentes para a resolución de tódolos conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo, provincia de Pontevedra.