POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL, DEPORTIVA E DE CONSUMIDORES E USUARIOS DE LAVADORES é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO, e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro (LOPDGDD).

¿Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?

En calquera formulario onde teñamos obtido os teus datos persoais, tratarémolos de xeito confidencial para alcanzar os seguintes fins:

No formulario Contacto

  • Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das opcións de contacto que póñense á súa disposición na páxina web do responsable.

(pola interese lexítima do responsable, art. 6.1.f GDPR)

  • Enviar comunicacións publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar este tipo de comunicacións. Estas comunicacións serán realizadas polo responsable i estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores, cos que teña alcanzado algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso ós datos persoais.

(polo consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)

¿Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Conservaranse so durante o tempo preciso para manter a finalidade do tratamento, ou cando existan normas legais que obriguen á súa custodia e, cando xa non sexa preciso mantelos, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir o anonimato dos usuarios.

¿A quen facilitamos os seus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros salvo, se fose preciso para o desenrolo e execución das finalidades do tratamento, ós nosos provedores de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten asinados contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento exixidos pola normativa vixente de protección de datos de carácter persoal.

¿Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ó USUARIO son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ó seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

ASOCIACIÓN VECIÑAL DE LAVADORES. AVENIDA RAMÓN NIETO 302, C.P. 36205, VIGO, PONTEVEDRA, E-mail: INFO@AVLAVADORES.ORG


2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a activación das opcións correspondentes, e a entrada de datos nos campos marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto, ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de xeito libre e inequívoco, que os seus datos son precisos para atender a súa petición, por parte do RESPONSABLE, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ó RESPONSABLE son verdadeiros e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa de que tódolos datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son precisos para a prestación dun servizo óptimo ó USUARIO. En caso de que non se faciliten tódolos datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados as súas necesidades.


3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

De conformidade co disposto nas normativas vixentes en materia de protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con tódalas disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais baixo a súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado, e axeitados, pertinentes e limitados ó necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que ten implantadas políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e la LOPDGDD coa finalidade de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS, e tenlles comunicado a información precisa para que poidan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ó RESPONSABLE a través de ASOCIACIÓN VECIÑAL DE LAVADORES. AVENIDA RAMÓN NIETO 302, C.P. 36205, VIGO, PONTEVEDRA, E-mail: INFO@AVLAVADORES.ORG.